Clàusula de recollida de dades

En compliment del que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), l’informem que les dades personals proporcionats seran processats per AEROMEDICAL & ENTRENAMENT MARÍ & RESCUE INTERNATIONAL S.L., amb la finalitat(s) de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal.

Aquestes dades es conservaran durant el temps per a la finalitat per a la qual s’han obtingut i sempre que no exerceixi cap dret a qui les exerceixi. No es comunicaran a tercers, excepte obligació legal, ni es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Un cop les seves dades ja no siguin necessàries, seran eliminades amb les mesures de seguretat adequades.

Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a AEROMEDICAL & ENTRENAMENT MARÍ & RESCUE INTERNATIONAL, S.L.., amb domicili a CAMINO DE CAN FELIU,18 08191 RUBÍ (BARCELONA) o enviant un correu electrònic a info@air-marine-int.com, juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que voleu exercir. També tens dret a retirar el teu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament realitzat abans de la retirada del mateix. També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de les dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de Control (www.agpd.es).

Amb la signatura d’aquest document, el signatari es considera informat i dóna el seu consentiment per al tractament de les dades referides.

 Nom i cognom: Signatura
 Número d’identificació:
 Data: